Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Algemene Voorwaarden van deze website.

Op de inhoud en het gebruik van Spullenverhuur.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Spullenverhuur.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Spullenverhuur behoudt zich het recht voor Spullenverhuur.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Spullenverhuur.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Spullenverhuur.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Spullenverhuur, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Spullenverhuur zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Spullenverhuur.nl, mag niets van Spullenverhuur.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Spullenverhuur.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Spullenverhuur spant zich in om de informatie op Spullenverhuur.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Spullenverhuur sluit iedere aansprakelijkheid voor op Spullenverhuur.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Spullenverhuur.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Spullenverhuur sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Spullenverhuur.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Spullenverhuur spant zich in om Spullenverhuur.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Spullenverhuur.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Spullenverhuur.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Spullenverhuur. Spullenverhuur biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Evesi worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Spullenverhuur.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Spullenverhuur.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Spullenverhuur.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.